Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Percepcia ApS (”Percepcia”) indsamler og behandler oplysninger om dig som kunde. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til Percepcia, eller som vi indsamler via Percepcias hjemmeside, www.Høreklinikken.dk. Ansøger du om en stilling hos Percepcia, kan du læse mere herom nederst på siden.

Percepcia er dataansvarlig for dine personoplysninger. Personoplysninger kan fx være dit navn, e-mail, adresse, fødselsdato, CPR-nummer, IP-adresse, lokaliseringsdata mm.

Percepcia ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Percepcia anvender også cookies. Du kan læse mere om brugen af disse her.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Behandling af personoplysninger sker som led i salg, tilpasning, levering og service af høreapparater, administration af konsultationer og indgåelse af aftale derom.

Percepcia tilpasser høreapparater og forhandler høreapparatløsninger. Vi ønsker gennem professionalisme, erfaring og videreuddannelse at sikre, de bedste høreløsninger i branchen med service i højsædet.

Vi holder til i Kalundborg kommune, men har kunder i hele landet. Vores kunder er både private mennesker, som ønsker specialiserende høreløsninger og virksomheder, som behøver konsulentbistand på høreområdet, det være sig ørelæger, offentlige institutioner og uddannelsessteder.

Hvordan indsamler Percepcia personoplysninger

Percepcia indsamler personoplysninger om dig på følgende måde:

Indsamling og opbevaring af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Percepcia?

1. Identifikationsoplysninger

Der indhentes identifikationsoplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Der er således tale om indhentelse af almindelige personoplysninger.

Oplysningerne indhentes ved første konsultation eller ved bestilling af konsultation, via mail-henvendelse eller ved oprettelse af en bruger på hjemmesiden www.høreklinikken.dk. Oplysningerne kan også komme fra læger, når de henviser dig som kunde.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig for at kunne indgå en aftale om køb af høreapparater mv.

2. CPR-nummer

CPR-nummer indhentes fra dig i forbindelse med konsultationer.

Ved bestilling af f.eks. batterier har vores leverandører behov for at behandle CPR-nummer, fordi regionen/kommunen registrerer borgernes brug af batterier, og i den forbindelse bruger CPR-nummer som identifikation. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer i forbindelse med bestillinger af produkter, som betales af det offentlige, er dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer i forbindelse med ansøgning af tilskud og betaling fra det offentlige er, at behandlingen er nødvendig for, at retten til tilskud og betaling fra det offentlige kan fastlægges, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.

Herudover er videregivelse af CPR-nummer et naturligt led i den normale drift af virksomheden, idet videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede hos f.eks. Sygeforsikringen ”danmark” og kræves af det offentlige, idet videregivelsen af CPR-nummer er en forudsætning for at kunne søge tilskud og betaling fra det offentlige, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

3. Oplysninger til brug for levering af høreapparater

Til brug for levering af høreapparater behandles identifikationsoplysninger, tidsbestilling til konsultation, ønskede komponenter til høreapparat, ønske om tilbehør til høreapparat, personoplysninger vedr. tilskudsordninger som fx medlemskab hos Sygeforsikringen ”danmark”, fakturaoplysninger og kontooplysninger. Oplysningerne er alle almindelige personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen med dig.

Der kan være et samarbejde mellem din læge og Percepcia, hvis din læge har henvist dig til Percepcia. De fleste læger, der henviser kunder til Percepcia, afregner selv løbende over for disse, mens Percepcia sender en afregning til lægen. For at dette kan lade sig gøre, videregiver Percepcia personoplysninger som navn, adresse samt købte ydelser og varer til kundernes læger.

Retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet videregivelsen er nødvendig for at sikre korrekt afregning mellem læger og Percepcia samt over for dig og idet lægernes og Percepcias interesse heri vurderes at veje tungere end dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i denne sammenhæng.

4.  Helbredsoplysninger

I forbindelse med rådgivning, salg, tilpasning og levering af høreapparater til kunder, som har diabetes, registreres dette, ligesom det også registreres, hvis en kunde ikke har diabetes. Dette fordi diabetikere har omtrent dobbelt så stor risiko for at udvikle høretab end resten af befolkningen. Oplysninger, om hvorvidt du har diabetes, har således en stor betydning for sammensætning og løbende kalibrering af høreapparater. Da registrering om, hvorvidt du har diabetes, er en helbredsoplysning, behandles følsomme personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, idet behandlingen sker på grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Såfremt en kunde virker dement, senil eller udviser hjælpeløs adfærd, kan dette registreres. Dette kan ske, når det vurderes at være nødvendigt for potentielt at afværge skade på dennes person eller økonomi. Der kan således behandles helbredsoplysninger, som er følsomme personoplysninger.

Hjemlen for behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og c, idet der som udgangspunkt vil blive indhentet samtykke hertil, og i det omfang kunden ikke kan samtykke, vil behandlingen kunne ske, når det er nødvendigt for at beskytte kundens vitale interesser. Dette kan være tilfældet, hvis behandlingen er nødvendig for at afværge væsentlig skade på fx dennes person eller økonomi.

5. Oplysninger via Cookies

Læs mere herom i vores cookiepolitik, som du kan finde her.

Hvem videregiver Percepcia dine personoplysninger til?

1.  Leverandører

Dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. CPR-nr. kan gives til leverandører som Oticon og andre leverandører af høreapparater, afhængigt af hvilke produkter, du som kunde ønsker. Videregivelsen sker med henblik på at levere produkter til dig.

2. Læger

Der kan være et samarbejde mellem din læge og Percepcia, hvis din læge har henvist dig til Percepcia. De fleste læger, der henviser kunder til Percepcia, afregner selv løbende over for disse, mens Percepcia sender en afregning til lægen. For at dette kan lade sig gøre, videregiver Percepcia personoplysninger som navn, adresse samt købte ydelser og varer til kundernes læger.

3. Kommuner

Dit navn, adresse, CPR-nummer og oplysninger om, hvorvidt du tidligere har haft høreapparat, kan videregives til Kommuner, der giver tilskud til tilpasning af høreapparater mv.

4. Andre juridiske personer, som yder kunden tilskud, fx sygeforsikringen ”danmark”

Dit navn, adresse, CPR-nummer, og oplysninger om hvorvidt du tidligere har haft høreapparat, kan videregives til juridiske personer, der giver tilskud til tilpasning af høreapparater mv.

Hvor længe opbevarer Percepcia dine personoplysninger?

Personoplysninger, der indgår i regnskabsmateriale opbevares 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, i henhold til bogføringslovens § 10, stk. 1. Denne opbevaring sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet der er en retlig forpligtelse til at opbevare personoplysninger.

Oplysninger der indgår i materiale, som kan være nødvendigt for at foretage en reklamation og/eller benytte en garanti, opbevares, indtil reklamations- og/eller garantiperioden udløber efter 4 år. Denne opbevaring sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorefter behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i.

Oplysninger der indgår i materiale, hvor der er fare for en retlig konflikt, opbevares i maksimalt 10 år i henhold til forældelsesloven, eller til kravet er endelig afgjort ved en retsinstans. Denne opbevaring sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandling er nødvendig for at Percepcia kan forfølge en legitim interesse, der er Percepcia interesse i at sikre sig ved en eventuelt tvist.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at tilbagekaldelse af et givet samtykke ikke kan foretages med tilbagevirkende kraft. Virkningen af en tilbagekaldelse vil alene være, at Percepcias behandling af dine personoplysninger fremover ikke må finde sted. I tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandlingen, vil tilbagekaldelse heraf kunne ske til Percepcias e-mail, der er anført nedenfor.

Din ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Percepcia behandler om dig.

Din ret til berigtigelse: Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som Percepcia behandler om dig.

Din ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet hvor Percepcias slettefrister indtræffer. Percepcias slettefrister fremgår ovenfor.

Din ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som Percepcia behandler om dig, begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Percepcia fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Din ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Percepcias ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Din ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som Percepcia behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er for at sikre, at Percepcia ikke behandler anmodninger fra andre end relevante personer.

Percepcias kontaktoplysninger

Percepcia ApS
CVR-nr.: 33 38 91 08
Bødkervænget 40, Sæby
4270 Høng
Att.: Peter Hviid-Christensen
E-mail: info@percepcia.dk

Opbevaringssikkerhed

Percepcia beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Percepcia har fastlagte procedurer og sikkerhedsforanstaltninger, som har til formål at beskytte de personoplysninger, som Percepcia behandler. Percepcias procedurer og sikkerhedsforanstaltnigner bliver løbende revideret.

Ændringer i Persondatapolitikken

Percepcia er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

Hvis du ansøger om en stilling hos Percepcia

Når du søger en stilling hos Percepcia (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Percepcia i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Oplysningerne vil blive brugt internt i Percepcia i forbindelse med besættelse af stillingen og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det vil kun være Percepcias ledelse samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Percepcia bruger oplysningerne til at vurdere, om Percepcia ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Percepcias kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Såfremt du har sendt en opfordret ansøgning, sletter Percepcia dine oplysninger, når udvælgelsesprocessen er gennemført, medmindre du opnår ansættelse eller samtykker til, at din ansøgning opbevares i yderligere 6 måneder med henblik på besættelse af eventuelle fremtidige stillinger.

Såfremt du har sendt en uopfordret ansøgning, sletter Percepcia dine oplysninger efter senest 6 måneder.

Kontakt Hør.nu

Kontakt